Slider

Цели

Да разпространява сред българските лекари и специалисти по здравни грижи  информация за съвременните подходи в диагностиката, лечението и профилактиката на урологичните заболявания. 2. Да подпомага научното развитието и утвърждаването на урологията и андрологията, както и да насърчава развитието на научните изследвания в тази област. 3. Да подпомага подготовката на медицински специалисти в приложението на последните достижения на медицинската техника и добра клинична практика. 4. Да  осъществява методично ръководство при изпълнение на идейни проекти, отнасящи се до високотехнологични практики в областта на клиничната урология. 5. Да работи за задълбочаване на международното сътрудничество и обогатява международните контакти в тази област.                   
Целите на сдружението ще бъдат постигнати със следните средства : членски внос; набиране на финансови средства от спонсорство и договори за дарения от физически и юридически лица; средства от извършвана разрешена от закона съпътстваща стопанска дейност; доброволен труд от страна на членовете.

Предмет на дейност

Издаване на свой печатен орган за разпространение и популяризиране целите на фондацията (списание, вестник);  издаване и разпространение на българска и преводна научна литература в областта на урологията и андрологията, монографии,  учебници, ръководства и периодични специализирани медицински издания; организиране и провеждане на лекционни и практически курсове, конференции, научно-практически семинари, симпозиуми и конгреси; организиране на специализирани изложби на медицинска техника, инструментариум и медикаменти.