УСТАВ НА ФОНДАЦИЯ „УРОЛОГИЯ  И  АНДРОЛОГИЯ“

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл. 1. (1) Фондацията е юридическо лице, отделно от членовете си, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Устава и Решението на учредителното събрание.
(2) Юридическото лице отговаря за задълженията си със своето имущество.
(3) Членовете на фондацията не отговарят за задълженията й.  

Наименование

Чл. 2. (1) Наименованието на юридическото лице с нестопанска цел е: Фондация „УРОЛОГИЯ  И  АНДРОЛОГИЯ“.
(2) Наименованието на фондацията, заедно с указание за седалището, адреса и БУЛСТАТ /ЕИК/, трябва да бъде посочвани в документите от кореспонденцията на ако има създадени такива.
(3) Наименованието на клоновете на  фондацията, ако има създадени такива, се образуват като към наименованието на фондацията се добавя указанието „клон“ и населеното място, където е седалището на клона. Към наименованието на клона може да се добави и указание за неговия предмет на дейност.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. Седалището и адресът на фондацията  са: гр. Ловеч, Община Ловеч, ул. „Христо Ботев“ 1, ет.7, ап. 23.  

Срок

Чл. 4. Фондацията не е ограничена със срок или друго прекратително условие.

Определяне на дейността

Чл. 5. Фондацията ще осъществява дейност в обществена полза по смисъла на чл. 2 и чл. 38, ал. 1, т.2 от ЗЮЛНЦ, изразяваща се в развитие и утвърждаване на духовните ценности, здравеопазването, науката, подготовката на медицински специалисти и др.

Основни цели на с фондацията

Чл. 6. Основни цели на фондацията са: 
1. Да разпространява сред българските лекари и специалисти по здравни грижи  информация за съвременните подходи в диагностиката, лечението и профилактиката на урологичните заболявания.
2. Да подпомага научното развитието и утвърждаването на урологията и андрологията, както и да насърчава развитието на научните изследвания в тази област.
3. Да подпомага подготовката на медицински специалисти в приложението на последните достижения на медицинската техника и добра клинична практика.
4. Да  осъществява методично ръководство при изпълнение на идейни проекти, отнасящи се до високотехнологични практики в областта на клиничната урология.
5. Да работи за задълбочаване на международното сътрудничество и обогатява международните контакти в тази област.

Средства за постигане на целите на фондацията

Чл. 7. Средствата, с които фондацията ще постига своите цели са : членски внос; набиране на финансови средства от спонсорство и договори за дарения от физически и юридически лица; средства от извършвана разрешена от закона съпътстваща стопанска дейност; доброволен труд от страна на членовете.
Чл. 8. За постигане целите на Фондацията учредителите предоставят безвъзмездно сумата от 350 /триста и петдесет/ лева, по 50 /петдесет/ лева от всеки един от учредителите, които ще бъдат внесени в специална набирателна сметка, която ще бъде открита с цел учредяване на фондацията.

Предмет на дейност на фондацията 

Чл.9. Фондацията ще има следния предмет на дейност: издаване на свой печатен орган за разпространение и популяризиране целите на фондацията (списание, вестник);  издаване и разпространение на българска и преводна научна литература в областта на урологията и андрологията, монографии,  учебници, ръководства и периодични специализирани медицински издания; организиране и провеждане на лекционни и практически курсове, конференции, научно-практически семинари, симпозиуми и конгреси; организиране на специализирани изложби на медицинска техника, инструментариум и медикаменти.                                                                                                     

II. ИМУЩЕСТВО

Имущество

Чл. 10. Имуществото на фондацията се състои от правото на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства; имуществени вноски от членовете; финансови средства от спонсорство и договори за дарения от физически и юридически лица;  вземания и други права в зависимост от действуващите нормативни актове.     

Източници на средства на фондацията

Чл. 11. (1) Всички членове на фондацията са длъжни да правят имуществени вноски под формата на членски внос в размер определен от общото събрание на фондацията. Върху просрочения членски внос се дължи лихва, равняваща се на основния лихвен процент, определен от БНБ.
(2) По решение на общото събрание членовете на фондацията могат да правят целеви вноски за постигане на определена цел, определена с устава или с решение на общото събрание. В решението си общото събрание определя целта, размера и начина на събиране на вноските. Решението се взема с мнозинство 2 /3 /две трети/ от гласовете на членовете на фондацията.
(3) Членовете на фондацията могат да й предоставят парични средства под формата на заем или недвижими имоти и индивидуално определени движими вещи под наем.
(4) Размерът на лихвите по заемите или наемите по ал. 3 се определя от общото събрание на фондацията.
(5) Фондацията в лицето на Управителния съвет може да получава дарения от физически и юридически лица и да сключва договори за спонсорство.  

Предмет на допълнителната стопанска дейност

Чл. 12. (1) Фондацията извършва следната стопанска дейност, свързана с основния й предмет: Фондацията може да извършва допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната дейност, като използва приходите за постигане на целите, определени в настоящия устав, в това число организиране и провеждане на консултантска дейност, семинари и симпозиуми, платени лекционни и научно-практически курсове; организиране на специализирани изложби на медицинска техника, инструментариум и медикаменти; издателска дейност и разпространение на учебници, монографии, ръководства и периодични медицински издания; участие в държавни и европейски програми за обучение и развитие.
(2) Извършваната стопанска дейност се подчинява на условията и реда, определени от Търговския законЗакона за счетоводството и данъчните закони.
(3) Изпълнението и контролът върху извършваната стопанска дейност се възлага на Управителния съвет на фондацията.

Покриване на загуби

Чл. 13. При наличие на загуби според годишния счетоводен баланс Общото събрание може да вземе решение за тяхното покриване чрез допълнителни вноски от членовете на сдружението. Решението се взема с мнозинство  2 /3 /две трети/ от гласовете на членовете на фондацията.

III. УПРАВЛЕНИЕ

Органи на фондацията

Чл. 14. Органите на фондацията са Общото събрание и Управителният съвет.

Състав на Общото събрание

Чл. 15. В Общото събрание участвуват всички членове на фондацията. Членовете на фондацията участвуват в Общото събрание лично или чрез представител. 

Представителство

Чл. 16. (1) Членовете - юридически лица се представляват в Общото събрание от законните им представители или изрично упълномощено лице.
(2) Пълномощник на юридическо или физическо лице може да бъде само физическо лице.
(3) Пълномощните са издадени изрично за участие в Общото събрание на фондацията, като могат да бъдат издадени за ограничен или неограничен брой заседания на събранието.
(4) Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица.(5) Пълномощниците могат да представляват само един член на Общото събрание.

Компетентност на Общото събрание

Чл. 17. Общото събрание:

 1. изменя и допълва Устава на фондацията;
 2. приема други вътрешни актове;
 3. преобразува и прекратява фондацията;
 4. приема и изключва членове;
 5. избира и освобождава членовете на Управителния Съвет и определя възнагражденията им;
 6. назначава и освобождава регистрирани одитори;
 7. одобрява годишния финансов отчет;
 8. назначава ликвидаторите при прекратяване на фондацията, освен в случай на несъстоятелност;
 9. разглежда жалби срещу решения на Управителния съвет за прекратяване на членство;
 10. взема решение за откриване и закриване на клонове;
 11. взема решение за участие в други организации;
 12. приема основните насоки и програми за дейността на фондацията;
 13. приема бюджета на фондацията;
 14. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос;
 15. приема отчета за дейността на Управителния съвет;
 16. отменя решения на Управителния съвет, когато противоречат на закона и Устава на фондацията;
 17. освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет.

Провеждане на общо събрание

Чл. 18. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно - редовно Общо събрание. Първото общо събрание може да се проведе най-късно 10 /десет/  месеца след учредяване на фондацията.
(2) Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Управителния съвет - извънредно Общо събрание.

Свикване на Общото събрание

Чл. 19. (1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет. То може да се свиква по искане на една трета от членовете на фондацията.
(2) Ако в срок от един месец от искането за свикване на Общо събрание Управителният съвет не отправи писмена покана за свикване на Общо събрание, то се свиква от съда по седалището на Фондацията по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.
(3) Свикването се извършва чрез покана, обявена в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и поставена на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на фондацията.
(4) Поканата съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложенията за решения, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.
(5) Времето от публикуване на съобщението до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

Право на сведение

Чл. 20. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на членовете в седалището на сдружението най-късно до датата на публикуване или изпращане на поканата за свикване на Общото събрание. При поискване те се представят на всеки член безплатно.

Списък на присъстващите

Чл. 21. (1) На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове или техните представители. Членовете и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.
(2) В списъка по предходната алинея се включват членовете, които са заявили за своето присъствие до момента на провеждане на първото гласуване след установяването на наличие на кворум.

Кворум

Чл. 22. Общото събрание може да заседава, ако са се явили членове, представляващи повече от половината от всички членове. При липса на кворум Управителният съвет насрочва ново заседание в срок един час по-късно на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на членовете.

Право на глас

Чл. 23. Всички членове имат право на един глас.

Конфликт на интереси

Чл. 24. Член или негов представител не може да участва в гласуването за:

 1. предявяване на искове срещу него;
 2. предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към фондацията.
 3. при решаване на въпроси, отнасящи се до него, неговата съпруга или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително.

Мнозинство

Чл. 25. (1) Решението на Общото събрание се приема с мнозинство от присъстващите.
(2) За решенията по чл. 17, т. 1 и т. 3 се изисква мнозинство 2/3 от присъстващите.

Решения

Чл. 26. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били публикувани в поканата, освен когато всички членове присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.
(2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след обнародване.

Протокол

Чл. 27. (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга. Протоколът се води според изискванията на закона.
(2) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието, и от преброителите на гласовете. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.
(3) Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола.

Управителен съвет

Чл. 28. (1) Фондацията се управлява и представлява от Управителен съвет. 
(2) Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от 5 (пет) години.
(3) Управителният съвет е в състав от 3 (трима) до 7 (седем) члена, които са членове на сдружението.
(4) Член на Управителния съвет може да бъде и юридическо лице - член на фондацията, като на заседанията на Съвета то се представлява от своя законен представител или изрично упълномощено физическо лице.
(5) Първият управителен съвет, определен в учредителния протокол в състав от 4 /четири/ члена, е с мандат от три години.
(6) Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение.
(7) Членовете на Управителния съвет са длъжни да депозират като гаранция в полза на фондацията сума не по-малка от стойността на тримесечното им брутно възнаграждение като членове на Съвета.

Чл. 29. (1) Членовете на Управителния съвет или физическите лица, които представляват юридически лица, членове на Съвета, трябва да:

 1. имат постоянно местоживеене в страната;
 2. притежават подходяща професионална квалификация и опит;
 3. не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер.

Права и задължения на Управителния съвет

Чл. 30. (1) Членовете на Управителния съвет имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и решенията, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.
(2) Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на фондацията и да пазят тайните на фондацията и след като престанат да бъдат членове на съвета.
(3) Управителният съвет приема правила за работата си и избира Председател и Заместник-председател от членовете си. 
(4) Управителният съвет се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на фондацията.
(5) Всеки член на Съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.
(6) Управителният съвет осигурява стопанисването и опазването на имуществото на фондацията.
(7) Управителният съвет приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на фондацията.
(8) Управителният съвет взема решения за придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им под наем за срок над една година.
(9) Управителният съвет определя реда и организира извършването на дейността на фондацията.
(10) Управителният съвет подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на фондацията.
(11) Управителният съвет подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет.
(12) Управителният съвет осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание.
(13) Управителният съвет обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание.

Кворум и мнозинство

Чл. 31. (1) Решения могат да се вземат, ако присъстват повече от половината от членовете на Управителния съвет, лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.
(2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен в случаите предвидени в чл. 35, ал. 8 - 9 от устава, които се вземат с мнозинство от всички членове.
(3) Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил. Присъствуващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателствуващия заседанието.
(4) Извън случаите, изрично посочени в този Устав, Управителният съвет взема решение единодушно за:

 1. съществена промяна на дейността на фондацията;
 2. съществени организационни промени;
 3. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за фондациятаили прекратяване на такова сътрудничество;
 4. вземането на решение за предложение пред Общото събрание за създаване на клон.

Чл. 32. Управителният съвет е длъжен периодично да изготвя предвидената в Закона за счетоводството отчетна информация за дейността на фондацията при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

Отговорност на членовете на Управителния съвет

Чл. 33. (1) Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за свои действия, с които увреждат интересите на сдружението и дават гаранция за своето управление.
(2) Всеки от членовете на Съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

Изпълнителен директор 

Чл. 34. (1) Управителният съвет възлага управлението на фондацията на един или повече от своите членове - изпълнителен директор. Изпълнителният директор може да бъде сменен по всяко време. Той е длъжен по всяко време незабавно да докладва на Управителния съвет настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за фондацията.
(2) Изпълнителният директор има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на фондацията, да го представлява и да упълномощава други лица за извършване на определени действия. Изпълнителният директор няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на фондацията, освен ако е упълномощен изрично за това от Управителния съвет.
(3) Изпълнителният директор:

 1. организира изпълнението на решенията на Управителния съвет;
 2. организира дейността на фондацията, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
 3. сключва трудовите договори със служителите на фондацията, освен с тези, които се назначават от Управителния съвет;
 4. представлява фондацията и изпълнява функциите, които са му възложени от Управителния съвет.
 5. докладва незабавно на Управителния съвет за съществени обстоятелства, касаещи дейността на фондацията.
 6. председателят на Управителния съвет от името на фондациятасключва договор с изпълнителния директор, в който се уговарят конкретните права и задължения, текущото възнаграждение, обезщетението за предсрочно освобождаване от изпълнителните функции, осигуровките и други условия.

Възнаграждение на членовете на Управителния съвет

Чл. 35. (1) По решение на Общото събрание на фондацията, членовете на Управителния съвет имат право на годишно възнаграждение. Размерът на годишното възнаграждение на членовете на Съвета се определя от Общото събрание на членовете на фондацията.
(2) Изпълнителният директор може да получава годишно възнаграждение в увеличен размер, непревишаващ повече от 2 /два/ пъти размера на възнаграждението на останалите членове на Управителния съвет. Това възнаграждение е отделно от текущото възнаграждение по договора с него.

Книги на дружеството

Чл. 36. (1) На заседанията на Общото събрание и на Управителния съвет се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на протоколчика и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от председателя на съответния орган. Членовете на фондацията и членовете на Управителния съвет могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.
(2) Фондацията води книга на членовете си, в която се записват имената и адресите на всички членове, ЕГН, професията и занятието им, както и наименованието, седалището и адреса на управление, фирменото дело за съдебна регистрация и БУЛСТАТ /ЕИК/ на членовете - юридически лица. 

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Основания за прекратяване

Чл. 37. Фондацията се прекратява:

 1. по решение на Общото събрание;
 2. при обявяването му в несъстоятелност;
 3. с решение на окръжния съд по седалището на фондацията в определените от  ЗЮЛНЦ случаи;

Ликвидация

Чл. 38. (1) При прекратяване на с фондацията се извършва ликвидация, освен в случаите на преобразуване на фондацията.
(2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет на фондацията. Той извършва предвидените от Търговския закон действия по ликвидация на фондацията, осребряване на неговото имущество и удовлетворяване на кредиторите на фондацията.
(3) Останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се разпределя по правила определени от Управителния съвет на фондацията.
(4) Лицата, придобили имущество съгласно предходната алинея, отговарят за задълженията на фондацията до размера на придобитото.

VIII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 39. Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Чл. 40. Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия устав се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Настоящият устав е приет единодушно от всички присъствали учредители на Учредително събрание на  Фондация „УРОЛОГИЯ И АНДРОЛОГИЯ“, състояло се на 19.03.2021 год. в гр. Ловеч.

УЧРЕДИТЕЛИ:                                                                             

 1. БОЯН АТАНАСОВ СТОЙКОВ
 2. НИКОЛАЙ ХРИСТОВ КОЛЕВ
 3. ВЛАДИСЛАВ РОСЕНОВ ДУНЕВ
 4. ПЕНЧО ПЕТРОВ ГЕНОВ
 5. НИКОЛАЙ ИВАНОВ НИКОЛОВ
 6. РУМЯНА КОСТОВА ЛЬОСКОВА
 7. АЛЕКСАНДЪР ВАНОВ